Du är här

Vårdval Logopedi

Välkommen till logopedmottagning på Olivia Rehabilitering
Vi erbjuder utredning och behandling till dig med språk-, tal-, röst- och/eller sväljsvårigheter
efter en neurologisk sjukdom eller hjärnskada. Vi vänder oss även till dig med röstproblem
som inte är av neurologisk art.

Orsaken till språksvårigheter (afasi) kan vara stroke, hjärnskada eller hjärntumör. Språket kan drabbas på olika sätt. Det kan till exempel vara svårt att hitta ord och formulera sig när man pratar eller svårt att förstå det man hör eller läser. Målet med behandlingen är att du ska få förbättrad språkförmåga och förbättrade kommunikationsmöjligheter.

Talsvårigheter (dysartri) kan uppstå till följd av stroke, hjärnskada eller neuromuskulära sjukdomar så som Parkinson, MS och myastenia gravis. När man har dysartri är talorganens rörelseförmåga påverkad. Detta kan orsaka otydligt tal, hes och svag röst eller förändring vad gäller taltempo. Behandlingen utformas individuellt beroende på orsaken till dysartrin.

Sväljsvårigheter (dysfagi) är ett vanligt problem som uppstår när musklerna och/eller känseln i munnen och svalget inte fungerar som de ska. Det kan leda till att man lätt sätter i halsen eller att måltiderna tar lång tid. Det är viktigt att uppmärksamma problemen i tid. Målet med behandling är att göra sväljningen så effektiv och säker som möjligt.

Röstproblem kan uppstå till följd av ett röstkrävande yrke, sjukdom eller operation. Röstbesvär kan innebära att rösten låter hes och det kan vara svårt att göra sig hörd i sociala sammanhang. Man kan bli trött i rösten och få ont i halsmusklerna. Målet med behandling är att hitta ett mer skonsamt sätt att använda rösten. Vid Parkinsons sjukdom finns möjlighet till intensiv röstbehandling med fokus på tekniker för att öka röststyrkan.

Förutom individuell behandling erbjuds gruppträning, och vid behov hjälpmedelsutprovning samt information och handledning till närstående.

För att söka vård hos oss behöver en remiss skickas från till exempel läkare, sjuksköterska eller annan logoped.